O katedre

Katedra procesnej techniky patrí medzi šesť katedier Fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Vznikla v roku 2013 a jej základným poslaním je príprava študentov v programe obnoviteľné zdroje energie.

V priebehu štúdia poslucháči študijného programu obnoviteľné zdroje energie získajú znalosti o spôsoboch výroby a šírenia tepla, prúdenia plynov a tekutín. Osvoja si poznatky o metódach výpočtu tepelných strát v objektoch, vedomosti o navrhovaní zdrojov tepla, základné znalosti o typoch a vybavení kotolní, palív a spaľovania. Podrobne sa oboznámia s princípmi, činnosťou a využitím obnoviteľných zdrojov energií ako sú tepelné čerpadlá, fotovoltické články, solárne panely, zdroje na biomasu, rekuperačné jednotky a podobne.

Štúdium zahŕňa výuku o šírení tepla, na základe ktorej poslucháči realizujú merania a stanovujú účinnosť výroby tepla, efektívnosť prípravy teplej vody, zvládnu výpočet strát v rozvodoch, získajú komplexný pohľad na efektívnosť výroby tepla od zdroja až k spotrebiteľovi.

Súčasťou štúdia je teória merania tepelných veličín, ako je napr. meranie teploty, tlaku, vlhkosti, rýchlosti prúdenia tekutín a plynov apod. Pozornosť je venovaná aj teórii riadenia tepelných sústav, kde sa poslucháči oboznámia s regulačnými prvkami a štruktúrami riadenia (snímače, akčné členy, servopohony, regulačné ventily a klapky). Zvládnu základné algoritmy riadenia tepelných sústav, aby mohli formulovať svoje požiadavky pre špecialistov z oblasti programovania tepelnej techniky.

Absolventi študijného programu obnoviteľné zdroje energie majú predpoklady širokého uplatnenia ako:
  • Pracovníci diagnostických a servisných tímov
  • Podnikatelia v oblasti diagnostiky, údržby a servisu
  • Konštruktéri kotlov a výmenníkov tepla
  • Technici v oblasti obnoviteľných zdrojov energií
  • Energetici komunálnej a priemyselnej energetiky, správcovia vodného hospodárstva
  • Technici tepelných zariadení, technici merania a regulácie, technické pozície v plynárenstve,
  • Projektanti tepelných sústav, kotolní, teplární, plynových rozvodov,
  • Technici v oblasti procesnej a tepelnej techniky ako aj meracej a regulačnej techniky.

PREČO ŠTUDOVAŤ U NÁS

 

Spolupráca s praxou

Katedra procesnej techniky svojou profesijnou orientáciou ponúka možnosť spolupráce v rôznych oblastiach vzdelávania a výskumu obnoviteľných zdrojov energie a procesnej  techniky s dôrazom na energetiku a plynárenstvo. Zameranie členov katedry umožňuje riešiť náročné projekty v oblasti merania a regulácie horákov, kotlov a tepelných sústav všetkých kategórií bez obmedzenia výkonu a paliva.

Súčasťou našej práce je návrh a riešenie optimalizácie spotreby v technologických a procesných zariadeniach na spaľovanie palív s ohľadom na dodržiavanie emisných limitov. Katedra disponuje najmodernejším meracím vybavením pre stanovenie účinnosti výroby a spotreby tepla. V rámci výskumnej a edukačnej činnosti je na katedre venovaná značná pozornosť navrhovaniu metodík merania a vyhodnocovania všetkých procesov spaľovania palív, výroby tepla, ekologizácie spaľovania a znečisťovania ovzdušia. V poslednom období je kladený dôraz na výskum účinnosti viacvalentných zdrojov tepla na báze obnoviteľných energií.

Pracovníci katedry dlhodobo rozvíjajú spoluprácu s významnými spoločnosťami v oblasti tepelnej a procesnej techniky ako napr. Testoterm, Siemens, Buderus, Herz, PBS industry, Schiedel a podobne.

V rámci spolupráce so strednými školami sa na Katedre procesnej techniky uskutočnilo viacero exkurzií. Počas týchto mali študenti možnosť nie len vidieť vybavenie katedry, ale mohli sa aj priamo zapojiť do meraní na vybraných prístrojoch. V prípade vypracovania správy z merania na niektorú tému sa mohli zúčastnení študenti zapojiť aj do súťaže o tablet.

Kontakt